Hoppa till textinnehållet -  - Tilll startsidans aktuella information och nytt på webbplatsen - 
Till CETIS startsida - 
 - Kontaktinformation - kortkommando Alt + 7Kontakt -   Sök på CETIS webbplats - kortkommando Alt + 4Sök  - 
Startsida CETIS Resursbank / Nyhetsbrevsarkiv

Lek med Duplo.


Planerat material till förskolan

Text: Susanne Engström, CETIS/KTH
Foto: Katarina Rehder, CETIS
Utdrag ur CETIS nyhetsbrev nr 2, maj 2019

Lek på förskolan

I och med den reviderade läroplanen för förskolan Lpfö 18, har förskolans undervisningsuppdrag fått större utrymme. I läroplanen står att läsa om det livslånga lärandet och att grunden ska läggas i förskolan. Men det framhålls också att undervisningen ska vara rolig, lärorik och trygg för alla barn. Till skillnad från skolans uppdrag betonas i högre grad att undervisningen ska utgå ifrån en helhetssyn på barns behov, att en helhet bildas av omsorg och utveckling.

Den undervisning som ska ske i förskolan ska naturligtvis utgå ifrån läroplanen, den ska vara planerad men kan även uppstå spontant eftersom barns lärande sker hela tiden. Gällande planering och undervisning har förskollärarna ett särskilt ansvar och det inspirationsmaterial som CETIS planerar vänder sig till verksamma förskollärare i första hand.

CETIS inspirationsmaterial handlar främst om teknik men teknikinnehållet kan komma att ingå i en mångfald av teman. Syftet är att ge stöd till verksamma förskollärare när de planerar större undervisningsteman, för att inom dessa teman synliggöra vad man kan göra inom teknik. CETIS-materialet fokuserar därför på teknikinnehåll och relaterade förmågor.

Förskolan har till exempel ansvar för att överföra och utveckla ett kulturarv, där har tekniken en viktig plats. All den teknik som vi människor har använt och använder är nära sammanlänkad med vår historia och våra kulturer. CETIS kommer därför att beskriva teknikteman som kan användas för att synliggöra och utveckla kulturarv.

Digital kompetens

I läroplanen tydliggörs att barnen ska ges förutsättningar att utveckla passande digital kompetens genom att få möta och utveckla förståelse för vardagens digitalisering. Det ska möjliggöras inom de olika teknikteman som CETIS planerar, i vilka barnen dessutom kan ges möjlighet att grundlägga ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik. Förskolan har även ett uttalat ansvar för att undervisningen präglas av en positiv framtidstro. Tekniken omkring oss både påverkar och påverkas av miljö, natur och samhälle. Inom det inspirationsmaterial som CETIS planerar ska det synliggöras för barnen och de ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur olika teknikval som man som individ gör kan bidra till en hållbar utveckling.

Upptäcka och förundras

Lek med Duplo på förskolanEftersom förskolan ska ge barnen möjlighet att utveckla en positiv uppfattning om sig själva som både lärande och skapande individer, ska barnen genom det planerade CETIS-materialet få möjligheter att upptäcka och förundras. CETIS vill använda temainriktat arbetssätt för att barnen kan utveckla ett mångsidigt och sammanhängande lärande. Det är viktigt att temana tar tillvara barnens egna erfarenheter, intressen och behov. Men materialet ska även inspirera förskolläraren att låta utmana barnen och inspireras till nya upptäckter och kunskaper. CETIS-materialet kommer också att innehålla en progression och det finns en riktningsangivelse mot förskoleklass och lågstadiets teknikundervisning.

Förskolans uppdrag

Förskolans uppdrag innebär att barnens kreativitet, nyfikenhet och självkänsla ska stimuleras. De ska få utveckla sin förmåga att utforska, kommunicera och reflektera. De ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar, erbjudas möjlighet att arbeta både självständigt och tillsammans med andra. Den undervisning som CETIS beskriver i teman ska uppmuntra och utmana barnen att pröva sina egna och andras idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling. Dessa aktiviteter kan omfattas av teknik och beskrivas som bland annat delar i en teknikutvecklingsprocess.

Relevans för teknik

Läroplanen innehåller konkreta mål och riktlinjer. Det är få som explicit handlar om teknik men det som CETIS inspirationsmaterial framför allt tar fasta på är skrivningar som vi anser ha relevans för teknik, som kan utvecklas och beskrivas för att enkelt göras tillgängligt för en verksam förskollärare. Temana som CETIS tar fram ska ses som ett inspirationsmaterial för förskollärare i deras verksamhet så att barn får uppleva att det är roligt och meningsfullt att lära sig och att de får nya utmaningar.

Syftet är att barnen får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära. Dessutom ska barnen få utmanas och stimuleras i sin utveckling av teknik, och får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande i teknik. Materialet ska även hjälpa förskolläraren att finna teman och aktiviteter så att barnen får utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera teknik och beskriva erfarenheter av teknik, samt förmedla idéer och tankar inom teknik med hjälp av olika uttrycksformer, både med och utan digitala verktyg.

 


Nyhetsbrev nr 2, maj 2019 - startsida

 - TillbakaTillbaka  -    UppUpp  -