Hoppa till textinnehållet -  - Tilll startsidans aktuella information och nytt på webbplatsen - 
Till CETIS startsida - 
 - Kontaktinformation - kortkommando Alt + 7Kontakt -   Sök på CETIS webbplats - kortkommando Alt + 4Sök  - 
Startsida CETIS Resursbank / 200 timmar Teknik

Logga 200 timmar teknik

Fem varianter:

Följ oss på Facebook

Följ 200 timmar teknik på Facebook 200 timmar Teknik

 

CETIS vill gärna veta...

hur du använder materialet och vad du tycker om det. Du får också gärna dela med dig av tips på filmer, läromedel, länkar, uppgifter, texter eller annat material som kan användas i temana. Skicka ett mejl och berätta för oss!

Kontaktuppgifter till Charlotta Nordlöf och Susanne Engström hittar du här:
Om CETIS

 -  

200 timmar Teknik - ett inspirationsmaterial

200 timmar Teknik - två lärare som studerar materialet.

Anpassning till reviderad kursplan med start höstterminen 2022

Det inspirationsmaterial som CETIS utarbetat har nu reviderats för att passa kursplaneändringarna. Vi har anpassat teman och områden till förändrade mål. Du hittar dem under respektive Variant.

200 timmar Teknik! Men hur ska man tänka och välja? CETIS vill inspirera dig som undervisar i teknik i hur du kan använda de 200 timmarna. Vi vill ge exempel på teman och områden att arbeta med i undervisningen.

Beskrivning av ”200 TIMMAR TEKNIK"

Inspirationsmaterialet ”200 timmar teknik” består av fem olika varianter som syftar till att inspirera lärare att få syn på helheten i sin teknikundervisning. Var och en av varianterna innehåller förslag på undervisnings-teman för totalt 200 timmar fördelat på nio årskurser. Dessa kan mixas och erbjuder stöd för lärare att välja undervisningsteman. ”200 timmar teknik” är inte ett läromedel, utan ska ses som exempel på hur man kan fördela de 200 timmarna och utveckla alla förmågor och arbeta med det centrala innehållet. Det är inte heller en detaljerad planering, utan ett inspirationsmaterial till lärare med grundkunskaper i teknikundervisning. Läraren har utifrån detta stora möjligheter att anpassa det till sina förutsättningar. Materialet tar utgångspunkt i förmågorna och kopplar till kursplanens centrala innehåll. Förmågornas ordning är inte bestämd utan kan varieras. Tiden (200 timmar) fördelas och en progression finns inbyggd i helhetsmatrisen.

Syfte

Syftet med ”200 TIMMAR TEKNIK” är att visa exempel på teman som dels inte tillhör de vanligaste arbetsområdena och dels omfattar alla förmågor för att synliggöra ämnets bredd. Avsikten är också att ge exempel på hur man kan balansera alla fem förmågorna så att de får ungefär lika mycket (eller lite) tid.

Temana ska inte kräva alltför omfattande materiella resurser, men bygger på att det finns en viss basutrustning på skolan. Dock så ger vi ibland exempel på datorprogram eller utrustning som behöver köpas in, det kan du som lärare välja att ersätta med annat. Grundsynen i konceptet är att ge eleverna positiva känslor samt att inte be eleverna att ta med saker hemifrån eller prata om vad de har hemma, eftersom elevernas hemförhållanden inte ska ha betydelse för undervisningen och skolan ska vara kostnadsfri.

På sikt är målet att CETIS ska kunna ge exempel på hur man kan få tag på passande läromedel, utrustning, materiel, fördjupande texter, Skolverksmoduler etc. och hitta samarbetspartners.

CETIS förespråkar samplanering (även över stadiegränserna), för att ge eleverna en så heltäckande och innehållsrik teknikundervisning som möjligt.  

Bakgund

I november 2017 beslutade regeringen om 200 tim-mar teknik fördelade på grundskolans tre stadier (47, 65, respektive 88 timmar). Skolinspektionens granskningsrapport från 2014 pekar på olika brister, bland annat att stor del av teknikundervisning omfattar ”ett oreflekterat görande”
Teknik – gör det osynliga synligt Om kvaliteten i grundskolans teknikundervisning - Skolinspektionen (pdf)

De fem varianterna presenterar dels en fördelning av timmar över teman och årskurser, och dels kortfattade beskrivningar som ger exempel på perspektiv och aspekter som medger ett mer reflekterat synsätt.

Att läsa matriserna

Varje variant består av en matris som ger en översiktlig bild av hur teknikundervisningen kan läggas upp under grundskolans nio år. I varje matris finns nio teman. Ett tema läses uppifrån och ner. I varje tema finns teknikämnets tre mål. Målen är färgkodade. Det centrala innehållet från teknikämnets kursplan har kondenserats och illustreras med siffrorna 1–16.

I matriserna visas målen som tre separata delar, men i praktiken kommer du som undervisar att integrera målen och låta dem flyta in i varandra. Matrisernas upplägg påvisar samtidigt vikten av att börja och sluta temana på olika sätt och jobba med teknikämnets moment i olika ordningsföljd.

Mål 200 timmar Teknik
Klicka på bilden för en förstoring

Figuren illustrerar teknikämnets tre mål. Dessa tre mål är kodade med färger vilka återspeglas i matriserna för de fem varianterna. I den förra versionen av kursplanen var begrepp och uttrycksformer en av de fem förmågorna: "använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer". Att fem förmågor blivit tre mål innebär inte att ämnets begrepp försvinner. Nu finns "begrepp" med i ämnets syftestext och ämnets begrepp är lika viktiga inom alla ämnets områden och ska finnas med i arbetet med ämnets tre mål.


Kondensering av det centrala innehållet

I det här materialet har vi valt att tolka, kondensera och rekonstruera Teknikämnets centrala innehåll i 16 punkter. Dessa återges i slumpmässig ordning. Sifforna har inge värderande betydelse utan finns där för att du som använder det här materialet ska hitta dem i matriserna. Vår avsikt är att täcka in hela det centrala innehållet i dessa 16 punkter, utifrån vår egen tolkning. Eftersom det centrala innehållet ser olika ut för grundskolan tre stadier, så återfinns inte alla 16 punkter för alla stadier.

 1. Hur teknik anpassats till människan
 2. Konsekvenser
 3. Föremål och tekniska lösningar (med mekanismer, el-komponenter, digital teknik)
 4. Produktionsprocessen: material – produktion – distribution – användning – återvinning
 5. Material (egenskaper, ursprung,…)
 6. Ord och begrepp
 7. Tekniska system
 8. Hållfasta konstruktioner (funktion, uppbyggnad)
 9. Bygga och konstruera (modeller, prototyper, med mekanismer, …)
 10. Styra med programmering
 11. Teknikutvecklingsarbete
 12. Dokumentation
 13. Teknisk förändring, teknisk utveckling – vetenskapliga framsteg
 14. Användning av teknik (hushållning av resurser, säkerhet, …)
 15. Datorn (användningsområden, funktion, delar)
 16. Kulturella föreställningar och yrkesval

De fem varianterna

Presentationsmaterial

Här finns en presentationen som du gärna får använda.
OBSERVERA att innehållet inte får ändras:
200 timmar teknik - PowerPointpresentation tillsammans med kommentarer till bilderna (2 MB)

Röster om 200 timmar Teknik


Copyright © 2021 CETIS

Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen! Kopiering utöver lärares rätt att kopiera för undervisningsbruk enligt BONUS-avtal, är förbjuden. För information om avtalet hänvisas till BONUS. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig erlägga ersättning till upphovsman/rättsinnehavare.

 - TillbakaTillbaka  -    UppUpp  -